Penulis

Ibnu al-Jauzi

Ibnu al-Jauzi—bernama lengkap Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Jawzi al-Qurasyi al-Baghdadi Abu al-Farj—adalah ahli sejarah dan hadis di zamannya, dan sangat produktif menulis. Lahir di Bagdad pada tahun 509 atau 510. Namanya dinisbatkan pada masyra‘ah al-Jawz.
Beliau meninggal dunia pada tengah malam Jumat, 13 Ramadan 597 H di kediamannya, Bagdad, dan dikuburkan di pintu Harb, dekat kuburan Imam Ahmad ibn Hanbal—rahimahu Allah.

Ada sekitar  tiga ratus karangan yang lahir dari tangan beliau, antara lain: Talqih Fuhum Ahl al-atsar fi Mukhtashar al-Sayr wa al-Akhbar, Al-Adzkiya’ wa Akhbaruhum, Al-Mawdhu‘at, Manaqib ‘Umar ibn Abd al-Aziz, Ruh al-Arwah, Syudzur al-Uqud fi Tarikh al-Uhud (manuskrip), Zad al-Masir fi Tafsir, Al-Muntazhim fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam  (enam jilid), Al-Dzahab al-Masbuk fi Sayr al-Muluk (manuskrip), Al-Humuqa wa al-Mughfilin, Al-Wafa fi Fadhail al-Mushthafa, Manaqib Umar ibn al-Khaththab, Manaqib Ahmad ibn Hanbal, Gharib al-Hadits, Al-Tahqiq. Dan banyak lagi karya lain beliau dalam berbagai disiplin ilmu.