Detail Buku

Dari Muslimah untuk Muslimah

Menjadi tamu Allah di Tanah Suci memerlukan persiapan matang, lahiriah dan batiniah. Dengan renyah dan lugas, buku ini membekali Anda dengan pengetahuan lengkap—mengungkap latar dan misteri tempat-tempat bersejarah di Tanah Suci,  mengulas makna dan hikmah  di balik manasik haji serta menginformasikan segala hal yang perlu Anda lakukan dan baca dalam rangka meraih haji mabrur, termasuk doa-doa yang bersumber langsung dari Al-Quran dan sunnah (ma’tsûrât).

Yang istimewa, persoalan-persoalan yang  terkait dengan perempuan dalam perjalanan suci ini diulas tuntas berdasarkan Al-Quran, sunah, dan pandangan ulama dari berbagai mazhab.  Inilah buku rujukan pertama bagi kaum muslimah oleh ulama muslimah. “Berbeda dengan sahabat penulis lelaki,” tutur Dr. ‘Ablah, “saya tidak hanya menyampaikan apa yang boleh atau dilarang bagi perempuan (taklif), tapi saya juga mengutarakan posisi mereka yang dimuliakan di sisi Allah yang berfirman: ...orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan adalah penopang satu sama lain (al-Tawbah: 71).

Buku ini juga diperkaya gambar dan ilustrasi yang memudahkan pembaca dalam menggambarkan situasi haji di Tanah Suci.

Dr. Ablah Muhammad al-Kahlawi adalah Profesor Studi Islam di Universitas al-Azhar.
Ulama perempuan kelahiran 15 Desember 1948 ini menyelesaikan S1 (bidang fikih perbandingan) pada  1969, S2 (bidang Hukum Islam) pada 1974 dengan predikat summa cam laude, dan S3 di Universitas Al-Azhar Kairo.  Selain kini  menjadi dekan fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab di Bur Sa’id dan Profesor Hukum Islam di fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, ia banyak menulis buku dan berceramah di berbagai dunia Islam.


Daftar Isi Buku Buku Induk HAJI & UMRAH Untuk WanitaPERSEMBAHAN
PENGANTAR
SEJARAH DAN RAHASIA PERJALANAN RUHANI SEPANJANG MASA

BAB 1: PERJALANAN RUHANI SEPANJANG MASA

A.    PERJALANAN KE TEMPAT SUCI ZAMAN DULU
B.    PERJALANAN RUHANI SITI HAJAR
Sarah dan Rasa Cemburu
Hajar dan Bayinya
Kunjungan Kedua Ibrahim
C.    MAKKAH AL-MUKARRAMAH
Defenisi Makkah
Nama-Nama Makkah
Pelipatgandaan Pahala di Makkah
Kesucian Makkah al-Mukarramah
Pelipatgandaan Hukuman di Makkah
D.    KA‘BAH AL-MUSYARRAFAH
Ka‘bah dalam Al-Quran
Bangunan Ka‘bah
Ka‘bah dari Dalam
Hajar Aswad
Sudut Yamânî
Hijir Ismail
Makam Nabi Ismail
Keutamaan Shalat di Hijir Ismail
Multazam
Kain Penutup Ka‘bah
E.    KA‘BAH DAN PEMBANGUNANNYA
Awal Pembangunan Ka‘bah
Pembangunan Ka‘bah oleh Ibrahim dan Ismail
Pembangunan Ka‘bah oleh Suku ‘Amâlîq dan Jurhum
Pemugaran Ka‘bah oleh Qushay ibn Kilâb
Pemugaran Ka‘bah oleh Suku Quraisy
Pemugaran Ka‘bah oleh ‘Abdullâh ibn al-Zubayr
Pemugaran Ka‘bah oleh Al-Hajjâj ibn Yûsuf al-Tsaqafî
Pemugaran Ka‘bah oleh Murâd Khân
F.    KA‘BAH DAN KAUM ZALIM
Tabba‘ ibn Hassân
Tokoh Suku Ghathfân
Abrahah ibn al-Asyram
Abû Thâhir al-Qarmuthî
Seorang Laki-laki Romawi
Seorang Laki-laki Bertubuh Tegap
Seorang Laki-laki Non-Arab
Seorang Laki-laki dari Afghanistan
G.    KA‘BAH, ANTARA BANGUNAN DAN TEMPATNYA
H.    MASJIDIL HARAM
Masjidil Haram dalam Al-Quran
Masjidil Haram, Dulu dan Sekarang
Keutamaan Shalat di Masjidil Haram
Maqam Ibrahim
Shafa dan Marwa
Mimbar Masjidil Haram
I.    TELAGA ZAMZAM
Sejarah Zamzam
Mata Air Zamzam
Zamzam, Dulu dan Sekarang
Kandungan Kimiawi Air Zamzam
Keutamaan Air Zamzam
Adab Meminum Air Zamzam
Hukum Bersuci dengan Air Zamzam
Rahasia Air Zamzam
BAB 2: MENGUNGKAP RAHASIA IBADAH HAJI
A.    PERSIAPAN IBADAH HAJI
Faktor Kesehatan
Faktor Finansial
Faktor Keamanan
Persiapan Lahir dan Batin
B.    JEJAK PERJALANAN IBADAH HAJI
Haji, Perjalanan Hidup
Haji, Perjalanan Mati
Haji, Perjalanan Iman
Haji, Perjalanan Islam
Haji, Perjalanan Keamanan dan Keselamatan
Haji, Perjalanan Kesabaran
Haji, Perjalanan Perkenalan dan Persahabatan
Haji, Perjalanan Persatuan
BAB 3: KEWAJIBAN DAN KEMAMPUAN PERGI HAJI
A.    KEWAJIBAN PERGI HAJI
Defenisi Haji
Defenisi Umrah
Hukum Haji
Kapan Ibadah Haji Diwajibkan?
Berapa Kali Ibadah Haji Wajib Dikerjakan?
Ibadah Haji dalam Al-Quran
Ibadah Haji dalam Hadis
Manasik Haji
B.    KEMAMPUAN PERGI HAJI BAGI PEREMPUAN
Hukum Pergi Haji Tanpa Izin Suami
Hukum Pergi Haji Tanpa Mahram
Hukum Pergi Haji dalam Masa ‘Iddah
MANASIK IBADAH HAJI DAN UMRAH
BAB 4: IHRAM
A.    TATACARA DAN SUNNAH-SUNNAH IHRAM
Menyiapkan Pakaian Ihram
Mandi
Memakai Wewangian
Mewarnai Telapak Tangan atau Kaki (al-Khidhâb)
B.    IHRAM
Arti Ihram
Macam-Macam Ihram
Miqat-miqat Ihram
Kalimat Talbiyah
C.    LARANGAN-LARANGAN IHRAM
Berhubungan Badan (al-Rafats)
Berbuat Fasik
Berdebat dan Berbantah-bantahan
Mencukur Habis atau Memendekkan Rambut Kepala
Memakai Minyak Rambut
Melangsungkan Pernikahan
Menutup Wajah dan Tangan
Memakai Celak
Memakai Minyak Wangi (Parfum)
Mewarnai Telapak Tangan dan Kaki (Al-Khizhâb)
Memotong Kuku
Merusak Tanaman di Tanah Haram
Berburu dan Memakan Binatang Darat Hasil Buruan
D.    HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN DALAM IHRAM
Mandi dan Mengganti Pakaian Ihram
Memakai Sepatu
Berbekam, Memecah Bisul, Mencabut Gigi, dan Suntik
Memakai Cincin dan Mengikatkan Dompet Uang di Pinggang
Berteduh di Bawah Rumah, Tandu, dan Payung
Menggaruk Kepala dan Kulit
Memakai Celak
Memakai Perhiasan
Mewarnai Telapak Tangan dan Kaki (Al-Khidhâb)
Membunuh Lalat, Semut, dan Serangga Sejenis
Membunuh Binatang yang Lima
Berburu Binatang Laut

BAB 5: TAWAF

A.    SEPUTAR TAWAF
Adab Memasuki Makkah dan Masjidil Haram
Syarat-Syarat Tawaf
Sunnah-Sunnah Tawaf
Sunnah-Sunnah Setelah Tawaf
Sunnah-Sunnah Setelah Tawaf Wadâ‘
Macam-Macam Tawaf
Pandangan Fukaha Seputar Tawaf
B.    PERSOALAN PEREMPUAN DALAM TAWAF
Haid Sebelum Tawaf Qudûm
Haid Sebelum Tawaf Ifâdhah
Darah Haid Keluar Saat Bertawaf
Tawaf dalam Keadaan Beristihâdhah
Haid Sebelum Tawaf Wadâ‘
BAB 6: SA‘I ANTARA SHAFA DAN MARWA
A.    SEPUTAR SA‘I
Sejarah Sa‘i
Arti Sa‘i
Dalil Sa‘i
Hukum Sa‘i
B.    SYARAT-SYARAT SA‘I
C.    SUNNAH-SUNNAH SA‘I
Hukum Naik ke Atas Bukit Shafa dan Marwa bagi Perempuan
Hukum sa‘i dengan tidak berjalan kaki (rukûb)
B.    ADAB DAN TATACARA SA‘I
Hukum Sa‘i bagi Perempuan yang Haid atau Nifas
B.    PROSESI SA‘I BAGI PEREMPUAN
BAB 7: WUKUF DI ‘ARAFAH
A.    SEPUTAR WUKUF DI ‘ARAFAH
Mabit di Mina
Pergi ke Padang ‘Arafah
Hukum Wukuf di Padang ‘Arafah
Miqat Zamani Wukuf di ‘Arafah
Miqat Makani Wukuf di ‘Arafah
Hadir di Padang ‘Arafah
Wukufnya Orang yang Pingsan
Wukufnya Orang yang Bingung Tempat
Wukufnya Perempuan yang Haid dan Nifas
Mengqashar dan Menjamak Shalat di ‘Arafah
Mengqashar dan Menjamak Shalat bagi Penduduk Makkah
Puasa Hari ‘Arafah
B.    SYARAT DAN SUNNAH WUKUF DI ‘ARAFAH
Mazhab Syâfi‘î
Mazhab Mâlikî
Mazhab Hanafî
Mazhab Hanbalî
C.    PROSESI WUKUF DI ‘ARAFAH BAGI PEREMPUAN
BAB 8: MABIT DI MUZDALIFAH
A.    SEPUTAR MUZDALIFAH
Menjama‘ Ta’khir Shalat Magrib dan Isya
Mabit di Muzdalifah dan Wukuf di Masy‘ar al-Harâm
B.    SUNNAH-SUNNAH MABIT DI MUZDALIFAH
Hukum Mabit di Muzdalifah bagi Perempuan
Hukum Mabit di Muzdalifah bagi yang Beruzur
C.    PROSESI MENINGGALKAN ‘ARAFAH MENUJU MUZDALIFAH
BAB 9: MANASIK PADA HARI NAHAR
A.    MELEMPAR JUMRAH ‘AQABAH
B.    MENYEMBELIH HADYU
Macam-macam Hadyu
Jenis Hadyu
Berserikat dalam Hadyu
Waktu Penyembelihan Hadyu
Hukum Memakan Daging Hadyu
Syarat-syarat Hadyu
Mewakilkan Penyembelihan Hadyu
Menjual Daging Hadyu
Upah Menyembelih
Tempat Penyembelihan Hadyu
Hukum Menandai Hadyu
C.    MENCUKUR HABIS RAMBUT KEPALA DAN MEMENDEKKANNYA
Hukum al-Halaq dan al-Taqshîr
Kewajiban Memangkas Rambut bagi Jamaah Perempuan
Kadar Rambut Perempuan yang Harus Dipangkas
Waktu Memangkas Rambut
D.    TAWAF IFÂDHAH
BAB 10: MANASIK PADA HARI TASYRIQ
A.    LEMPAR JUMRAH
Sejarah Lempar Jumrah
Arti Lempar Jumrah
Hukum Lempar Jumrah
Ukuran Batu Jumrah
Tempat Mencari Batu Jumrah
Jumlah Batu Jumrah
Hari Lempar Jumrah
Lempar Jumrah pada Hari Nahar
Syarat-syarat Lempar Jumrah
Lempar Jumrah pada Hari-Hari Tasyriq
Mewakilkan Lempar Jumrah
Cara Melempar Jumrah
B.    MABIT DI MINA
Hukum Mabit bagi yang Beruzur
Meninggalkan Mina
Hukum Nafar Awwal bagi Jamaah Haji Asal Makkah
Bertolak ke Makkah untuk Tawaf Wadâ‘
BAB 11: UMRAH
A.    HUKUM UMRAH
B.    RUKUN UMRAH
C.    WAKTU UMRAH
Praktik Umrah Nabi saw.
BAB 12: IHSHÂR DAN FIDYAH
A.    IHSHÂR
Arti Ihshâr
Meniatkan Tahallul Saat Berniat Ihram
Memangkas Rambut bagi Jamaah yang Tahallul sebab Ihshâr
Penyembelihan Hadyu sebab Ihshâr
Tempat Menyembelih Hadyu
Mengulang (Qadha’) Haji bagi Jamaah yang Terkena Ihshâr
Jamaah Haji Perempuan yang Ditahallulkan oleh Suaminya
Ketinggalan Wukuf di ‘Arafah
B.    FIDYAH
Mazhab Syâfi‘î
Mazhab Mâlikî
Mazhab Hanafî
Mazhab Hanbalî
BAB 13: ZIARAH KE MADINAH AL-MUNAWWARAH
Nama-nama Madinah al-Munawarah
Sabda Nabi saw. tentang Keistimewaan Madinah
Sabda Nabi saw. tentang Keistimewaan Penduduk Madinah
Masjid Nabawi
Kamar ‘Â’isyah dan Persemayaman Rasulullah
Keistimewaan Berziarah ke Masjid Nabawi
Adab Berziarah ke Masjid Nabawi
Bid‘ah Seputar Ziarah
Haid atau Nifas Sebelum Berziarah
Masjid Qubâ’
DAFTAR RUJUKAN