Detail Buku

Setiap nabi atau rasul senantiasa dibekali bukti dan mukjizat untuk menguatkan kenabian
dan kerasulan, untuk membantah orang-orang yang menuding kenabian dan kerasulan
tersebut sebagai kebohongan. Di antara bukti dan mukjizat kenabian Rasulullah Muhammad
adalah kemampuannya “weruh sakdurunge winarah” atau mengetahui sebuah peristiwa
sebelum terjadi. Atau, kemampuannya mengetahui sebuah peristiwa tanpa harus berada di
tempat—atau hadir pada masa—peristiwa itu terjadi.

Banyak informasi tentang peristiwa sebelum masa Nabi atau peristiwa yang tidak dihadiri
oleh Nabi pada masa Nabi sendiri yang diketahui oleh Nabi melalui wahyu, termasuk
peristiwa masa depan setelah Nabi wafat. Semua itu sebagai bukti dan mukjizat untuk
mengikis keraguan orang-orang atas kenabian dan kerasulan beliau.

Di antara peristiwa yang terjadi sepeninggal Nabi dan telah beliau isyaratkan sebelumnya
adalah perihal kesyahidan Umar, Utsman, Ali, dan Husain ibn Ali, perihal kepemimpinan
Muawiyah, perihal penyebaran Islam ke penjuru dunia, sampai perihal merebaknya gejolak
umat seperti di Yaman dan Syria saat ini.

Karya berharga ini memaparkan perihal firasat Nabi semasa hidup dan menjadi fakta setelah
beliau mangkat. Juga perihal kemampuan Nabi mengetahui peristiwa-peristiwa yang
dirahasiakan atau rencana-rencana yang disembunyikan namun dikuak oleh Nabi, hingga
para pelakunya menyadari karamah beliau dan akhirnya menyatakan keislaman.

Inilah buku yang akan meneguhkan keimanan kita kepada Allah dan menambah kecintaan
kita kepada Muhammad Rasulullah.

Daftar Isi Buku Firasat Muhammad


Mukadimah 7
 1: Kertas Embargo yang Dimakan Rayap 9
 2: Perihal Kafilah Quraisy 16
 3: Konspirasi Umair dan Shafwan 31
 4: Pembunuhan Pemilik Sumur Ma’unah 37
 5: Perang Mu’tah 40
 6: Hanzhalah Dimandikan Malaikat 47
 7: Perbuatan Hathib ibn Abi Balta’ah 50
 8: Tentang Shuhaib ibn Sinan al-Rumi 53
 9: Kematian al-Najasyi 57
10: Penaklukan Makkah 62
11: Pembunuhan Al-Aswad Al-Anasi 75
12: Suhayl ibn Amru 78
13: Fathimah, Keluarga Pertama yang Menyusul Rasulullah 80
14: Ummu Haram bint Milhan Mengarungi Lautan 88
15: Kesyahidan Tsabit ibn Qays 91
16: Perkara Abu Dzarr 97
17: Penaklukan Dunia 106
18: Tentang Kematian Abu Bakar dan Kesyahidan Umar dan Utsman 115
19: Al-Masyriq adalah Negeri yang Penuh Huru-hara 125
20: Kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib 127
21: Keluarnya Aisyah Menunggangi Unta 134
22: Al-Zubair Memerangi Ali 142
23: Tentang Kesyahidan Thalhah 145
24: Kaum Khawarij dan Pembunuhan Terhadap Ali 148
25: Kesyahidan Ali ibn Abi Thalib 154
26: Al-Hasan Mendamaikan Dua Kelompok 159
27: Kepemimpinan Mu’awiyah 166
28: Kesyahidan al-Husain 170
29: Tentang Abdullah ibn al-Zubair ibn al-Awwam 177
30: Tentang Para Pendusta dan Para Penindas di Tsaqif 184
31: Muslim yang Murtad, Gigi Gerahamnyaseperti Uhud 194
32: Akhir Perjalanan Qazman 199