Detail Buku

Kuberi nama buku ini, Nashâ’ihul ‘Ibâd,  sebagai pengingat terhadap persiapan menghadapi
hari berpulang, kembali kepada Allah Swt. Mutiara nasihat di dalamnya ada yang beruntai
dua-dua, ada yang tiga-tiga, dan seterusnya sampai sepuluh-sepuluh. Seluruhnya terdapat 214
nasihat dengan 45 khabar (hadis) dan selebihnya atsar (petuah, percik renungan, wejangan
dari para sahabat, tabiin, dan ulama klasik).
Aku memohon kepada Allah Yang Maha Pemurah agar menjadikan buku ini bermanfaat
bagi kaum muslim dan sebagai pusaka berharga hingga Hari Pembalasan—amin.
Imam Nawawi al-Bantani
                         *  *  *
Kitab Nashâ’ihul ‘Ibâd yang jadi bacaan wajib di pesantren dari masa ke masa ini sangat
dikenal di negeri-negeri muslim (Timur Tengah, Afrika, dan Asia). ‎Mata air penyegar ruhani
orang beriman. Sumbernya terpercaya, ungkapan nasihatnya bikin perjalanan hidup sehari-
hari jadi bercahaya.

Daftar Isi Buku Mengaji Nashâ’ihul ‘Ibâd


Bab I: Pendahuluan
Bab II: Untaian Dua Mutiara
1. Dua Hal Paling Utama
2. Dua Perintah Nabi untuk Bergaul dengan Ulama
3. Dua Perumpamaan Masuk Kubur Tanpa Bekal
4. Dua Kemuliaan
5. Dua Kesedihan
6. Dua Pencarian
7. Dua Sikap: Mulia dan Bijaksana
8. Dua Modal Berbeda Hasil
9. Dua Jenis Maksiat
10. Dua Tangis dan Tawa
11. Dua Bahaya Dosa Kecil
12. Dua Jenis Dosa
13. Dua Kerisauan
14. Dua Ketidakmengenalan
15. Dua Kerusakan
16. Dua Sifat: Bernafsu dan Bersabar
17. Dua Kendali: Akal atau Nafsu
18. Dua Keuntungan Meninggalkan Larangan
19. Dua Wahyu
20. Dua Kesempurnaan Akal
21. Dua Perbedaan: Berilmu dan Bodoh
22. Dua Konsekuensi Taat
23. Dua Gerakan
24. Dua Sumber Dosa dan Fitnah
25. Dua Keutamaan Pengakuan Kelemahan Diri
26. Dua Perbuatan Buruk
27. Dua Tujuan: Dunia atau Akhirat
28. Dua Kesukaan
29. Dua Nasihat al-Syiblî
30. Dua Lawan: Manis dan Pahit
Bab III: Untaian Tiga Mutiara
1. Tiga Peringatan
2. Tiga Perolehan
3. Tiga Separuh
4. Tiga Kecintaan
5. Tiga Kecukupan
6. Tiga Jebakan
7. Tiga Tugas Orang Berakal
8. Tiga Penyelamat, Tiga Penghancur, Tiga Pengangkat Derajat, dan Tiga Penghapus Dosa
9. Tiga Kepastian
10. Tiga Golongan di Bawah Naungan Arasy
11. Tiga Sebab Nabi Ibrâhîm Jadi Khalîlullâh (Kesayangan Allah)
12. Tiga Pelipur Lara
13. Tiga Ketidakpunyaan dan Tiga Kesabaran
14. Tiga Wejangan
15. Tiga Syarat Ilmu Bermanfaat
16. Tiga Munajat
17. Tiga Kriteria Paling Bahagia
18. Tiga Penyebab Kerusakan
19. Tiga Laku Keberuntungan
20. Tiga Sunnah
21. Tiga Kualitas dalam Tiga Pandangan
22. Tiga Pesan Allah Swt. kepada Nabi ‘Uzayr a.s.
23. Tiga Pertanyaan Setan
24. Tiga Keistimewaan Taat
25. Tiga Tanda Iman
26. Tiga Rasa Bertemu dengan Allah Swt.
27. Tiga Resep Utama
28. Tiga Hal: Dua Lenyap dan Satu Kekal
29. Tiga Keniscayaan
30. Tiga Keterkaitan Sikap
31. Tiga Sebab Zuhud
32. Tiga Sebab Rindu kepada Allah Swt.
33. Tiga Arti Zuhud
34. Tiga Arti Lain Zuhud
35. Tiga Pembungkus Agama dan Tiga Asas Zuhud
36. Tiga Bagian dari Manusia
37. Tiga Penambah Daya Ingat
38. Tiga Benteng Orang Mukmin
39. Tiga Harta Simpanan Allah
40. Tiga Hal Terbaik
41. Tiga Tanda Kebaikan Sempurna
42. Tiga Hal Paling Disukai
43. Tiga Andalan Keliru
44. Tiga Buah Makrifat
45. Tiga Tahap Menuju Rida
46. Tiga Konsekuensi Mahabbah
47. Tiga Tanda Ketulusan Cinta
48. Tiga Ironi
49. Tiga Pengenalan
50. Tiga Kepastian
51. Tiga Akibat Makrifat
52. Tiga Akibat Lain Makrifat
53. Tiga Hal: Satu Akar dan Dua Kunci
54. Tiga Unsur Perdagangan Ibadah
55. Tiga Pencegahan
Bab IV: Untaian Empat Mutiara
1. Empat Pesan Perjalanan
2. Empat Baik dan Empat Lebih Baik
3. Empat Buruk dan Empat Lebih Buruk
4. Empat Keamanan
5. Empat Penyempurna Empat
6. Empat Hak
7. Empat Lautan
8. Empat Manisnya Ibadah
9. Empat Keutamaan Bahkan Kewajiban
10. Empat “Tentu”
11. Empat Kelebihutamaan Diam
12. Empat “Tak Ubahnya”
13. Empat Penggelap dan Penerang Hati
14. Empat Pengakuan Dusta
15. Empat Tanda Kesengsaraan dan Kebahagiaan
16. Empat Syiar Iman
17. Empat Induk
18. Empat Pelenyap Empat Permata
19. Empat Lebih Baik daripada Surga dan Empat Lebih Buruk daripada Neraka
20. Empat Keadaan
21. Empat Kalimat dari Empat Kitab Suci
22. Empat Nikmat dalam Musibah
23. Empat Hadis Pilihan
24. Empat Penaklukan
25. Empat Fungsi
26. Empat Hujah atas Empat Golongan
27. Empat Anugerah dalam Dosa
28. Empat Pengalihan
29. Empat pada Empat
30. Empat Sedikit yang Banyak
31. Empat Bagi Empat
32. Pahala Empat Golongan
33. Empat Perampas
34. Empat Kesibukan
35. Empat Amal Tersulit
36. Empat Saat
37. Empat Simpul Ibadah
Bab V: Untaian Lima Mutiara
1. Lima Kerugian Akibat Lima Peremehan
2. Lima Kecintaan dan Lima Kelupaan
3. Lima Pemberian dan Lima Penyiapan
4. Lima Kegelapan dan Lima Penerang
5. Lima Ahli Surga
6. Lima Tanda Takwa
7. Lima Antikesalehan
8. Lima Keistimewaan Nabi saw.
9. Lima Laku Kebahagiaan
10. Lima Kalimat dalam Taurat
11. Lima Sebelum Lima
12. Lima ‘Temurun’
13. Lima Pilihan Si Fakir dan Lima Pilihan Si Kaya
14. Lima Obat Hati
15. Lima Pikir
16. Lima Rintangan Takwa
17. Lima Penjaga
18. Lima Dampak Mengumpulkan dan Tidak Mengumpulkan Harta
19. Lima Cela Pengumpul Harta
20. Lima Ketergesaan
21. Lima Sebab Iblis Celaka dan Lima Sebab Nabi Âdam a.s. Bahagia
22. Lima Kepatutan Menurut Kadar
23. Lima Hal Paling Utama
24. Lima Kandungan Zuhud
25. Lima Pengaduan Hamba kepada Allah Swt.
26. Lima Kecintaan dan Lima Kelupaan Pula
27. Syarat Lima Keindahan
Bab VI: Untaian Enam Mutiara
1. Enam Keanehan
2. Enam Golongan Terlaknat
3. Enam Ajakan
4. Enam Tersembunyi di Balik Enam
5. Enam Ketakutan
6. Enam Kunci Pembuka Surga dan Penutup Neraka
7. Enam Nikmat
8. Enam Mutiara Hikmah
9. Enam Senilai Dunia
10. Enam “Andai Tak Ada”
11. Enam Ketidakselamatan
12. Enam Perusak Hati
13. Enam Siksa bagi Pemilih Dunia
14. Enam “Tak Ada”
15. Enam Tanda Tobat Diterima
16. Enam Ketertipuan Terbesar
17. Enam Pemberian Terbaik Allah Swt.
Bab VII: Untaian Tujuh Mutiara
1. Tujuh Golongan Ternaungi
2. Tujuh Bencana Kikir
3. Tujuh di Antara Banyak dan Sedikit
4. Tujuh Kalimat Terpendam
5. Tujuh “Lebih Daripada”
6. Tujuh Kesalahan Menyikapi Dunia
7. Tujuh Wasiat Jibrîl a.s.
8. Tujuh Golongan Penghuni Neraka
9. Tujuh Golongan Syahid
10. Tujuh Pilihan Orang Berakal
Bab VIII: Untaian Delapan Mutiara
1. Delapan Tak Pernah Kenyang
2. Delapan Perhiasan
3. Delapan Karunia Akibat Meninggalkan Delapan
4. Delapan Tanda Makrifat
5. Delapan Tanpa Kebaikan
Bab IX: Untaian Sembilan Mutiara
1. Sembilan Kesalahan
2. Tiga Ciri × Tiga Golongan Pengibadah
3. Sembilan Keturunan Setan
4. Sembilan Kemuliaan Pemelihara Shalat
5. Tiga dari Tiga dari Tiga
Bab X: Untaian Sepuluh Mutiara
1. Sepuluh Manfaat Siwak
2. Sepuluh Rezeki Hamba Dekat dan Bertakwa
3. Sepuluh Syarat bagi Sepuluh
4. Sepuluh Paling Disiakan
5. Sepuluh Hal Terbaik
6. Sepuluh Kafir yang Merasa Mukmin
7. Sepuluh Syarat Berantai
8. Sepuluh Penyimpangan
9. Sepuluh Amat Dibenci
10. Sepuluh Keafiatan
11. Sepuluh Nama Al-Quran
12. Sepuluh Kebaikan Hikmah
13. Sepuluh Laku Tobat
14. Sepuluh Seruan Bumi
15. Sepuluh Siksa Tawa
16. Sepuluh Langkah Resep Obat Hati
17. Sepuluh Pesan Bijak
18. Sepuluh Golongan Tidak Masuk Surga
19. Sepuluh Golongan Tidak Diterima Shalatnya
20. Sepuluh Adab Masuk Masjid
21. Sepuluh Manfaat Shalat
22. Sepuluh Cincin Bertulis
23. Sepuluh Pencarian
24. Sepuluh Syariat Fitrah
25. Satu Berbalas Sepuluh
26. Sepuluh Penyebab Hati Mati
27. Sepuluh Kalimat Tasbih
28. Sepuluh Kekasih Iblis
29. Untaian Permata Hikmah dalam Taurat
 Sepuluh Pencegah Sepuluh