Detail Buku

Menjadi tamu Allah di Tanah Suci memerlukan persiapan matang, lahiriah dan batiniah. Dengan renyah dan lugas, buku ini membekali Anda dengan pengetahuan lengkap -- mengungkap latar dan misteri tempat-tempat bersejarah di Tanah Suci,  mengulas makna dan hikmah  di balik manasik haji serta menginformasikan segala hal yang perlu Anda lakukan dan baca dalam rangka meraih haji mabrur, termasuk doa-doa yang bersumber langsung dari Al-Quran dan sunnah (ma’tsûrât).

Yang istimewa, persoalan-persoalan yang  terkait dengan perempuan dalam perjalanan suci ini diulas tuntas berdasarkan Al-Quran, sunah, dan pandangan ulama dari berbagai mazhab.  Inilah buku rujukan pertama bagi kaum muslimah oleh ulama muslimah. “Berbeda dengan sahabat penulis lelaki,” tutur Dr. ‘Ablah, “saya tidak hanya menyampaikan apa yang boleh atau dilarang bagi perempuan (taklif), tapi saya juga mengutarakan posisi mereka yang dimuliakan di sisi Allah yang berfirman: … orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan adalah penopang satu sama lain (al-Tawbah: 71).

Buku ini juga diperkaya gambar dan ilustrasi yang memudahkan pembaca dalam menggambarkan situasi haji di Tanah Suci.  


Daftar Isi Buku Rujukan Utama Haji & Umrah untuk Wanita


PERSEMBAHAN
PENGANTAR
 
SEJARAH DAN RAHASIA PERJALANAN RUHANI SEPANJANG MASA
 
BAB 1: PERJALANAN RUHANI SEPANJANG MASA
A.    PERJALANAN KE TEMPAT SUCI ZAMAN DULU
B.    PERJALANAN RUHANI SITI HAJAR
    Sarah dan Rasa Cemburu
    Hajar dan Bayinya
    Kunjungan Kedua Ibrahim
C.    MAKKAH AL-MUKARRAMAH
    Defenisi Makkah
    Nama-Nama Makkah
    Pelipatgandaan Pahala di Makkah
    Kesucian Makkah al-Mukarramah
    Pelipatgandaan Hukuman di Makkah
D.    KA‘BAH AL-MUSYARRAFAH
    Ka‘bah dalam Al-Quran
    Bangunan Ka‘bah
    Ka‘bah dari Dalam
    Hajar Aswad
    Sudut Yamânî
    Hijir Ismail
    Makam Nabi Ismail
    Keutamaan Shalat di Hijir Ismail
    Multazam
    Kain Penutup Ka‘bah
E.    KA‘BAH DAN PEMBANGUNANNYA
    Awal Pembangunan Ka‘bah
    Pembangunan Ka‘bah oleh Ibrahim dan Ismail
    Pembangunan Ka‘bah oleh Suku ‘Amâlîq dan Jurhum
    Pemugaran Ka‘bah oleh Qushay ibn Kilâb
    Pemugaran Ka‘bah oleh Suku Quraisy
    Pemugaran Ka‘bah oleh ‘Abdullâh ibn al-Zubayr
    Pemugaran Ka‘bah oleh Al-Hajjâj ibn Yûsuf al-Tsaqafî
    Pemugaran Ka‘bah oleh Murâd Khân
F.    KA‘BAH DAN KAUM ZALIM
    Tabba‘ ibn Hassân
    Tokoh Suku Ghathfân
    Abrahah ibn al-Asyram
    Abû Thâhir al-Qarmuthî
    Seorang Laki-laki Romawi
    Seorang Laki-laki Bertubuh Tegap
    Seorang Laki-laki Non-Arab
    Seorang Laki-laki dari Afghanistan
G.    KA‘BAH, ANTARA BANGUNAN DAN TEMPATNYA
H.    MASJIDIL HARAM
    Masjidil Haram dalam Al-Quran
    Masjidil Haram, Dulu dan Sekarang
    Keutamaan Shalat di Masjidil Haram
    Maqam Ibrahim
    Shafa dan Marwa
    Mimbar Masjidil Haram
I.    TELAGA ZAMZAM
    Sejarah Zamzam
    Mata Air Zamzam
    Zamzam, Dulu dan Sekarang
    Kandungan Kimiawi Air Zamzam
    Keutamaan Air Zamzam
    Adab Meminum Air Zamzam
    Hukum Bersuci dengan Air Zamzam
    Rahasia Air Zamzam
 
BAB 2: MENGUNGKAP RAHASIA IBADAH HAJI
A.    PERSIAPAN IBADAH HAJI
    Faktor Kesehatan
    Faktor Finansial
    Faktor Keamanan
    Persiapan Lahir dan Batin
B.    JEJAK PERJALANAN IBADAH HAJI
    Haji, Perjalanan Hidup
    Haji, Perjalanan Mati
    Haji, Perjalanan Iman
    Haji, Perjalanan Islam
    Haji, Perjalanan Keamanan dan Keselamatan
    Haji, Perjalanan Kesabaran
    Haji, Perjalanan Perkenalan dan Persahabatan
    Haji, Perjalanan Persatuan
 
BAB 3: KEWAJIBAN DAN KEMAMPUAN PERGI HAJI
A.    KEWAJIBAN PERGI HAJI
    Defenisi Haji
    Defenisi Umrah
    Hukum Haji
    Kapan Ibadah Haji Diwajibkan?
    Berapa Kali Ibadah Haji Wajib Dikerjakan?
    Ibadah Haji dalam Al-Quran
    Ibadah Haji dalam Hadis
    Manasik Haji
B.    KEMAMPUAN PERGI HAJI BAGI PEREMPUAN
    Hukum Pergi Haji Tanpa Izin Suami
    Hukum Pergi Haji Tanpa Mahram
    Hukum Pergi Haji dalam Masa ‘Iddah
 
MANASIK IBADAH HAJI DAN UMRAH
 
BAB 4: IHRAM
A.    TATACARA DAN SUNNAH-SUNNAH IHRAM
    Menyiapkan Pakaian Ihram
    Mandi
    Memakai Wewangian
    Mewarnai Telapak Tangan atau Kaki (al-Khidhâb)
B.    IHRAM
    Arti Ihram
    Macam-Macam Ihram
    Miqat-miqat Ihram
    Kalimat Talbiyah
C.    LARANGAN-LARANGAN IHRAM
    Berhubungan Badan (al-Rafats)
    Berbuat Fasik
    Berdebat dan Berbantah-bantahan
    Mencukur Habis atau Memendekkan Rambut Kepala
    Memakai Minyak Rambut
    Melangsungkan Pernikahan
    Menutup Wajah dan Tangan
    Memakai Celak
    Memakai Minyak Wangi (Parfum)
    Mewarnai Telapak Tangan dan Kaki (Al-Khizhâb)
    Memotong Kuku
    Merusak Tanaman di Tanah Haram
    Berburu dan Memakan Binatang Darat Hasil Buruan
D.    HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN DALAM IHRAM
    Mandi dan Mengganti Pakaian Ihram
    Memakai Sepatu
    Berbekam, Memecah Bisul, Mencabut Gigi, dan Suntik
    Memakai Cincin dan Mengikatkan Dompet Uang di Pinggang
    Berteduh di Bawah Rumah, Tandu, dan Payung
    Menggaruk Kepala dan Kulit
    Memakai Celak
    Memakai Perhiasan
    Mewarnai Telapak Tangan dan Kaki (Al-Khidhâb)
    Membunuh Lalat, Semut, dan Serangga Sejenis
    Membunuh Binatang yang Lima
    Berburu Binatang Laut
 
BAB 5: TAWAF
A.    SEPUTAR TAWAF
    Adab Memasuki Makkah dan Masjidil Haram
    Syarat-Syarat Tawaf
    Sunnah-Sunnah Tawaf
    Sunnah-Sunnah Setelah Tawaf
    Sunnah-Sunnah Setelah Tawaf Wadâ‘
    Macam-Macam Tawaf
    Pandangan Fukaha Seputar Tawaf
B.    PERSOALAN PEREMPUAN DALAM TAWAF
    Haid Sebelum Tawaf Qudûm
    Haid Sebelum Tawaf Ifâdhah
    Darah Haid Keluar Saat Bertawaf
    Tawaf dalam Keadaan Beristihâdhah
    Haid Sebelum Tawaf Wadâ‘
 
BAB 6: SA‘I ANTARA SHAFA DAN MARWA
A.    SEPUTAR SA‘I
    Sejarah Sa‘i
    Arti Sa‘i
    Dalil Sa‘i
    Hukum Sa‘i
B.    SYARAT-SYARAT SA‘I
C.    SUNNAH-SUNNAH SA‘I
    Hukum Naik ke Atas Bukit Shafa dan Marwa bagi Perempuan
    Hukum sa‘i dengan tidak berjalan kaki (rukûb)
D.    ADAB DAN TATACARA SA‘I
    Hukum Sa‘i bagi Perempuan yang Haid atau Nifas
E.    PROSESI SA‘I BAGI PEREMPUAN
 
BAB 7: WUKUF DI ‘ARAFAH
A.    SEPUTAR WUKUF DI ‘ARAFAH
    Mabit di Mina
    Pergi ke Padang ‘Arafah
    Hukum Wukuf di Padang ‘Arafah
    Miqat Zamani Wukuf di ‘Arafah
    Miqat Makani Wukuf di ‘Arafah
    Hadir di Padang ‘Arafah
    Wukufnya Orang yang Pingsan
    Wukufnya Orang yang Bingung Tempat
    Wukufnya Perempuan yang Haid dan Nifas
    Mengqashar dan Menjamak Shalat di ‘Arafah
    Mengqashar dan Menjamak Shalat bagi Penduduk Makkah
    Puasa Hari ‘Arafah
B.    SYARAT DAN SUNNAH WUKUF DI ‘ARAFAH
    Mazhab Syâfi‘î
    Mazhab Mâlikî
    Mazhab Hanafî
    Mazhab Hanbalî
C.    PROSESI WUKUF DI ‘ARAFAH BAGI PEREMPUAN
 
BAB 8: MABIT DI MUZDALIFAH
A.    SEPUTAR MUZDALIFAH
    Menjama‘ Ta’khir Shalat Magrib dan Isya
    Mabit di Muzdalifah dan Wukuf di Masy‘ar al-Harâm
B.    SUNNAH-SUNNAH MABIT DI MUZDALIFAH
    Hukum Mabit di Muzdalifah bagi Perempuan
    Hukum Mabit di Muzdalifah bagi yang Beruzur
C.    PROSESI MENINGGALKAN ‘ARAFAH MENUJU MUZDALIFAH
 
BAB 9: MANASIK PADA HARI NAHAR
A.    MELEMPAR JUMRAH ‘AQABAH
B.    MENYEMBELIH HADYU
    Macam-macam Hadyu
    Jenis Hadyu
    Berserikat dalam Hadyu
    Waktu Penyembelihan Hadyu
    Hukum Memakan Daging Hadyu
    Syarat-syarat Hadyu
    Mewakilkan Penyembelihan Hadyu
    Menjual Daging Hadyu
    Upah Menyembelih
    Tempat Penyembelihan Hadyu
    Hukum Menandai Hadyu
C.    MENCUKUR HABIS RAMBUT KEPALA DAN MEMENDEKKANNYA
    Hukum al-Halaq dan al-Taqshîr
    Kewajiban Memangkas Rambut bagi Jamaah Perempuan
    Kadar Rambut Perempuan yang Harus Dipangkas
    Waktu Memangkas Rambut
D.    TAWAF IFÂDHAH
 
BAB 10: MANASIK PADA HARI TASYRIQ
A.    LEMPAR JUMRAH
    Sejarah Lempar Jumrah
    Arti Lempar Jumrah
    Hukum Lempar Jumrah
    Ukuran Batu Jumrah
    Tempat Mencari Batu Jumrah
    Jumlah Batu Jumrah
    Hari Lempar Jumrah
    Lempar Jumrah pada Hari Nahar
    Syarat-syarat Lempar Jumrah
    Lempar Jumrah pada Hari-Hari Tasyriq
    Mewakilkan Lempar Jumrah
    Cara Melempar Jumrah
B.    MABIT DI MINA
    Hukum Mabit bagi yang Beruzur
    Meninggalkan Mina
    Hukum Nafar Awwal bagi Jamaah Haji Asal Makkah
    Bertolak ke Makkah untuk Tawaf Wadâ‘
 
BAB 11: UMRAH
A.    HUKUM UMRAH
B.    RUKUN UMRAH
C.    WAKTU UMRAH
    Praktik Umrah Nabi saw.
 
BAB 12: IHSHÂR DAN FIDYAH
A.    IHSHÂR
    Arti Ihshâr
    Meniatkan Tahallul Saat Berniat Ihram
    Memangkas Rambut bagi Jamaah yang Tahallul sebab Ihshâr
    Penyembelihan Hadyu sebab Ihshâr
    Tempat Menyembelih Hadyu
    Mengulang (Qadha’) Haji bagi Jamaah yang Terkena Ihshâr
    Jamaah Haji Perempuan yang Ditahallulkan oleh Suaminya
    Ketinggalan Wukuf di ‘Arafah
B.    FIDYAH
    Mazhab Syâfi‘î
    Mazhab Mâlikî
    Mazhab Hanafî
    Mazhab Hanbalî
 
BAB 13: ZIARAH KE MADINAH AL-MUNAWWARAH
    Nama-nama Madinah al-Munawarah
    Sabda Nabi saw. tentang Keistimewaan Madinah
    Sabda Nabi saw. tentang Keistimewaan Penduduk Madinah
    Masjid Nabawi
    Kamar ‘Â’isyah dan Persemayaman Rasulullah
    Keistimewaan Berziarah ke Masjid Nabawi
    Adab Berziarah ke Masjid Nabawi
    Bid‘ah Seputar Ziarah
    Haid atau Nifas Sebelum Berziarah
    Masjid Qubâ’
 
INFORMASI PENTING TENTANG ARAB SAUDI
ISTILAH HAJI-UMRAH
DAFTAR RUJUKAN