Detail Buku

Peristiwa-peristiwa Penting dalam Sejarah Islam sejak Kelahiran Nabi Muhammad hingga Abad ke-21; Sejak April 571 M–Juli 2005 M; Sejak Kemunculan dan Kedigdayaan Khilafah Islam hingga Keruntuhannya


Sejarah adalah ingatan. Ia merekam bagaimana bangsa-bangsa mengalami kemajuan dan kemunduran; bagaimana negara-negara berdiri dan jatuh; bagaimana dakwah-dakwah gagal dan berhasil; bagaimana peradaban-peradaban tumbuh dan runtuh; bagaimana para pemimpin tampil gemilang dan hilang.


Seperti itulah yang akan kita saksikan tentang Islam dalam karya ini.


Buku ini memaparkan sejarah Islam dan menjelaskannya dari sudut pandang Islam: sejak masa Nabi Muhammad, Khalifah Empat, Dinasti Umayah, Dinasti Abbasiyah, hingga masa kini; sejak muncul di Makkah hingga merekah di penjuru dunia. Tak hanya menyuguhkan catatan manis saat Islam tampil sebagai kekuatan yang mewarnai peradaban dunia, tapi juga saat Islam sebagai kekuatan politik mengalami kemunduran dan paceklik. Bagaimana Islam berkonfrontasi atau berasimilasi secara alami dengan bangsa dan budaya lain.


Lebih dari itu, melalui buku ini, kita tak hanya diajak menengok masa lalu, tapi menjadikan masa lalu sebagai cermin, memilah dan memilih yang relevan untuk menafsirkan masa kini dan untuk menjadi pijakan membangun masa depan. Sebab, sejarah tak hanya memaparkan peristiwa, tapi juga menjejakkan makna.


Dikemas dalam deskripsi ringkas, inilah karya yang memudahkan kita mengetahui berbagai peristiwa sejarah dalam Islam dan mengingatnya dengan mudah.


Daftar Isi Buku Buku Pintar Sejarah Islam


Mukadimah Bab I: Biografi Singkat Nabi Muhammad
    • Kelahiran hingga Keterutusan Nabi
    • Masa Keterutusan Nabi Hingga Hijrah
    • Perang Badar Kubra
    • Perang Bani Qaynuqa’
    • Perang Uhud
    • Perang Hamra’ al-Asad
    • Perang Bani Nadhir
    • Perang Ahzab
    • Perjanjian Hudaybiyah dan Baiat Ridhwan
    • Penaklukan Khaybar, Akhir Petualangan Yahudi di Jazirah Arab
    • Perang Mu’tah
    • Fathu Makkah, Penaklukan Besar
    • Perang Hunayn dan Tha’if
    • Perang Tabuk
    • Nabi Wafat Bab II: Khulafa’ur Rasyidin
    • Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq (Rabiul Awal 11 H–Jumadil Akhir 13 H)
    • Khalifah Umar Ibn Khaththab (Jumadil Akhir 13 H–Zulhijjah 23 H)
    • Khalifah Utsman Ibn ‘Affan (Zulhijjah 23 H–Zulhijjah 35 H)
    • Khalifah Ali Ibn Abi Thalib (Zulhijjah 35 H–Ramadan 40 H) Bab III: Dinasti Umayyah
    • Khalifah-Khalifah Dinasti Umayyah
    • Penaklukan-Penaklukan Dinasti Umayyah Bab IV: Dinasti Abbasiyah
    • Khalifah-Khalifah Dinasti Abbasiyah
    • Kerajaan-Kerajaan yang Memisahkan Diri dari Dinasti Abbasiyah
    • Umat Islam di Andalusia
    • Dinasti Fathimiyah
    • Perang Salib
    • Dinasti Mamalik BAB V: Bangsa Mongol Islam
    • Sejarah Mongol Islam
    • Mongol di Eropa Timur dan Siberia Barat
    • Mongol di Iran
    • Mongol di Cina dan Mongolia
    • Mongol di Turkistan Barat
    • Mongol di India BAB VI: Dinasti Turki Utsmani
    • Dinasti Turki Utsmani
    • Negeri Arab
    • Balkan
    • Negeri Kaukasus BAB VII: Asia Tenggara
    • Malaysia
    • Indonesia
    • Filipina
    • Indochina BAB VIII: Afrika
    • Kerajaan-Kerajaan Islam Sebelum Kolonialisme Eropa
    • Kolonialisme Eropa di Afrika
    • Negara-Negara Merdeka Di Afrika Lampiran