Detail Buku

TELADAN kegigihan mempertahankan prinsip. Ia melewati masa paling dramatis dalam hidupnya ketika harus dipenjara, disiksa, dan dihinakan karena kukuh meyakini Al-Quran adalah semata kalam Allah; tidak kurang, tidak lebih—berseberangan dengan penguasa masa itu yang memaksakan ideologi, ingin semua orang meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, dan ia “makhluk”.


Dialah Imam Ahmad—mujtahid (imam mazhab fikih) sekaligus mujahid (pejuang kebenaran). Selain ahli hadis, ia juga dikenal sangat zuhud dan warak.

 

Dikemas dalam narasi-narasi singkat namun padat dan bumbu ilustrasi yang memikat, inilah karya berharga yang memaparkan riwayat hidup Imam Ahmad ibn Hanbal secara menarik dan menyenangkan.

 Beda dari yang sudah ada. Dari kisah dan peristiwa yang diurai, pembaca bisa memetik pelajaran ilmu dan iman sekaligus saat membacanya.

Kaya data tapi disuguhkan dengan nyaman dan tertata. Menyarikan tokoh-tokoh terkemuka dan peristiwa penting terkait dengan sang imam yang layak dicermati setiap muslim.

Disajikan dengan ungkapan-ungkapan ringkas hingga mudah dicerna dan diingat bahkan sebelum tuntas membacanya.

Lebih dari sekadar biografi, karya bergizi ini juga menggugah kita untuk sadar dan terhubung dengan warisan intelektual Islam dan figur-figur teladan yang tak lekang oleh waktu dan terus mengilhami kita di zaman yang terus berubah ini.Daftar Isi Buku Biografi Imam Ahmad ibn HanbalMUKADIMAH

BAGIAN SATU: RIWAYAT PRIBADI DAN KEILMUAN

Bab 1: Keluarga Ahmad Ibn Hanbal
1. Kelahiran dan Garis Keturunan Imam Ahmad
2. Ayah Imam Ahmad
3. Kakek Imam Ahmad
4. Kabilah Imam Ahmad
5. Ibu Imam Ahmad

Bab 2: Pertumbuhan Ahmad dan Masa Mencari Ilmu
1. Pembentukan Kepribadian Ahmad
2. Didikan dan Arahan untuk Menuntut Ilmu
3. Kecerdasan dan Sikap Istikamah Ahmad
4. Perhatian Ahmad terhadap Hadis

Bab 3: Pengembaraan Ahmad
1. Bertolak dari Baghdad
2. Pengembaraan ke Luar Negeri
3. Kodifikasi dan Pencatatan Hadis
4. Beralih ke Fikih

Bab 4: Para Guru Ahmad
1. Husyaim ibn Basyir
2. Muhammad ibn Idris al-Syafi‘i
3. Yazid ibn Harun
4. Isma’il ibn ‘Illiyah
5. Sufyan ibn ‘Uyainah
6. Abdurrazaq ibn Hammam al-Shan’ani
7. Ulama-ulama Lain

BAGIAN DUA: KEISTIMEWAAN IMAM AHMAD

Bab 1: Kepribadian Imam Ahmad
1. Imam Ahmad; Seakan Kau Melihatnya
2. Kondisi Ekonomi dan Sosial  Ahmad
3. Ahmad Menolak Jabatan dan Pemberian Para Khalifah

Bab 2: Teladan yang Baik
1. Akhlak yang Mulia
2. Perilaku Sosial Ahmad
3. Hamba yang Taat Beribadah
4. Sifat Unik

Bab 3: Fitnah Kemakhlukan Al-Quran
1. Awal Mula Fitnah
2. Ujian pada Masa al-Ma‘mun
3. Ahmad pada Masa Al-Mu‘tashim
4. Ahmad pada Masa al-Watsiq
5. Para Korban Fitnah
6. Al-Mutawkkil dan Upaya Menghapus Duka

BAGIAN TIGA:  SEORANG ULAMA DAN AHLI FIKIH

Bab 1: Seorang Imam yang Berilmu
1. Kematangan Ilmu Ahmad
2. Guru bagi Para Gurunya
3. Imam Teladan
4. Pembaiatan dan Pengukuhan Ahmad Sebagai Imam

Bab 2: Akidah dan Pendapat Ahmad
1. Keimanan
2. Status Pelaku Dosa Besar
3. Takdir Allah dan Perbuatan Manusia
4. Pendapat Imam Ahmad tentang Sifat Allah
5. Kemungkinan Melihat Allah di Hari Kiamat
6. Pendapat Politik Imam Ahmad
7. Surat Tebal Imam Ahmad

Bab 3: Murid-Murid Ahmad
1. Madrasah Imam Ahmad
2. Shalih ibn Ahmad
3. Abdullah ibn Ahmad
4. Abu Bakar al-Atsram
5. Abdul Malik al-Maimuni
6. Abu Bakar al-Marwadzi
7. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi
8. Harb al-Kirmani

BAGIAN EMPAT: DASAR-DASAR DAN KEISTIMEWAAN MAZHAB

Bab 1: Mazhab Hanbali
1. Fikih Ahmad
2. Fikih Taqdiri
3. Dasar Fikih Ahmad

Bab 2: Sumber-sumber Dalil Fikih Mazhab Hanbali
1. Al-Quran
2. Sunnah
3. Fatwa Sahabat
4. Qiyas
5. Sumber-sumber Cabang

Bab 3: Karya Imam Ahmad dan Penyebaran Mazhab
1. Kitab-kitab Imam Ahmad
2. Periwayatan Fikih Hanbali
3. Perkembangan Mazhab Hanbali
4. Penyebaran Mazhab

Bab 4 Akhir perjalanan
1. Penyakit Imam Ahmad
2. Kepergian Imam Ahmad
3. Wasiat Imam Ahmad
4. Kesaksian dan Pujian
5. Pujian Ahmad kepada Ulama Lain

PENUTUP