Detail Buku

Apa yang terjadi saat Allah ingin menyapa hamba-Nya untuk menuntun mereka ke jalan yang benar? Bagaimana kisah orang-orang tercela yang diperingatkan Allah agar mereka terhindar dari kehinaan dan kenistaan? Seperti apa detik-detik turunnya wahyu kepada Rasulullah saw.?  

AL-QURAN tidak turun di ruang hampa. Ayat-ayat suci ini hadir untuk merespons denyut kehidupan nyata masyarakat muslim awal. Gambaran berbagai peristiwa itu dikenal dengan Asbabun Nuzul—sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan asbabun nuzul, teks tak terputus dari konteksnya. Begitu pentingnya, literatur asbabun nuzul sudah berlimpah, klasik maupun modern.

Namun, di buku ini, rangkaian peristiwa itu disajikan dengan indah, lembut, dan renyah. Seluruh kisah dituturkan dari sudut pandang pelaku setiap peristiwa, didukung oleh data-data historis dan riwayat yang dapat dipercaya, sehingga tersaji gambaran yang penuh warna. Kendati kental dengan aspek politik, sejarah, geografi, dan keagamaan (kaidah syariat, akidah, dan fikih), rentetan kisah nyata ini tidak menjadi data sejarah yang kering dari pergulatan hidup generasi muslim pemula. Pembaca akan mendapatkan pengalaman dan rasa baru untuk memahami serta mencerna berbagai ayat Al-Quran yang selama ini mungkin telah kita kenal dan kita hafal.

Selain menyodorkan bahan berharga untuk memahami ayat suci secara kontekstual, buku ini tampil sebagai gambaran indah mengenai kehidupan yang layak dijadikan panutan dan cermin bagi semua umat manusia.

Daftar Isi Buku Asbabun Nuzul untuk Zaman Kita: Kisah Nyata di Balik Turunnya Ayat-Ayat Suci Al-Quran [Edisi Baru]


Mukadimah
Al-Qur­an Berbicara tentang Para Sahabat
Abdurrahman ibn Abu Bakar r.a.: Kesatria Ketika Masih Kafir dan Setelah Menjadi Muslim
Abdullah ibn Ruwahah r.A.: Ia Terus Mencari Allah dan Menemukan-Nya dalam Islam
Abdullah ibn Jahsy r.a.: Gubernur Muslim yang Pertama
Asid ibn al-Hadhir r.a.: Amir Putra Sang Amir
Anas ibn al-Nadhr r.a.: Laki-Laki yang Meyakini Janji Allah
Ubay ibn Ka‘b r.a.: Salah Se­orang Sumber Ilmu dan Kebijaksanaan
Abu Lubabah ibn Abd al-Mundzir r.a.: Berbuat Salah, Menghukum Dirinya Sendiri sehingga Allah Menerima Tobatnya
ABDULLAH IBN Ummi Maktum: Sebabkan Allah Menegur Rasul-Nya
ABU AYYUB AL-ANSHARI: Kediaman Pertama Rasulullah di Yats­rib
MUSH‘AB IBN UMAIR: Utusan Rasulullah ke Yats­rib
Rasulullah saw. dan uMMUL mUKMININ
Ramlah bint Abu Suf­yan r.a.: Seruan untuk Mencintai Musuh
Ummu Salamah r.a.: Pembela Hak-Hak Wanita
Saudah bint Zam‘ah r.a.: Aku Ingin Kelak Dibangkitkan sebagai Istri Rasulullah saw.
ZAINAB BINT JAHSY: Pernikahan dari Langit
AISYAH BINT ABU BAKAR: Pengembalian Nama Baiknya dari Langit
HAFSHAH BINT UMAR: Kala Sebuah Rahasia Tersebar
Orang-Orang yang Menjadi Lantaran bagi Ketetapan Syariat
Zaid ibn Haritsah r.a.: Memilih antara Kebahagiaan Orangtua dan Kemuliaan Nabi
Hathib ibn Abi Balta‘ah: Utusan Rasulullah dan Rahasianya Disingkapkan oleh Allah
‘Umrah, Istri Sa‘d ibn al-Rabi‘ r.a.: Ketetapan tentang Hak Waris
Uts­man ibn Thalhah r.a.: Menunaikan Amanat kepada Ahlinya
Martsad ibn Abi Martsad r.a.: Hukuman bagi Pezina
Uts­man ibn Mazh‘un r.a.: Sahabat yang Zahid
KHAULAH BINT TSA‘LABAH: Perempuan yang Menggugat Rasulullah saw.
TSA’LABAH IBN HATHIB: Mengingkari Keutamaan Allah
Al-Qur­an dan Para Budak Serta Orang Tertindas
Khabbab ibn al-Urti r.a.: Budak yang Didoakan Rasulullah saw.
Bilal ibn Rabah: Budak Negro yang Mulia
AMMAR IBN YASIR: Keluarga Penghuni Surga
Al-Qur­an Berbicara tentang Kaum Yahudi
Abdullah ibn Salam r.a.: Yahudi yang Menjadi Ahli Surga
Zaid ibn al-Samin r.a.: Yahudi yang Dibebaskan Al-Qur­an al-Karim
Ka‘b ibn al-Asyraf: Si Pendengki yang Memimpin Kaum Yahudi
Al-Qur­an dan Kaum Kafir Quraisy
Al-Hakam ibn Hisyam (Abu Jahal): Firaun Makkah Masa Jahiliah
Umayyah ibn Khalaf: Kafir yang Dibunuh Budaknya Sendiri
Al-Nadhr ibn al-Harits: Pengarang Kisah dan Kebohongan
MUSUH-MUSUH RASULULLAH DAN KAUM MUSLIM
AL-WALID IBN AL-MUGHIRAH: Berandai-andai Menjadi Nabi
UMMU JAMIL DAN ABU LAHAB: Dalam Neraka yang Menyala-nyala
ABDULLAH IBN UBAY IBN SALUL: Pentolan Kaum Munafik
AHLUL BAIT NABI SAW.
HAMZAH IBN ABDUL MUTHTHALIB: Pemimpin Para Syuhada
AL-ABBAS IBN ABDUL MUTHTHALIB: Penyedia Air Minum di Al-Haramayn
FATHIMAH DAN ALI R.A.: Menunaikan Nazar dan Mementingkan Orang Lain
PAHLAWAN DARI LUAR ARAB
SALMAN AL-FARISI: Salah Se­orang Ahlul Bait Rasulullah saw.
SHUHAIB IBN SINAN AL-RUMI: Mendapat Untung dari Perniagaan
Di Antara MUKJIZAT AL-Qur­an
PREDIKSI KEMENANGAN ROMAWI ATAS PERSIA
MENYINGKAP RENCANA BUSUK YAHUDI TERHADAP UMAT ISLAM
MEMBONGKAR KEBOHONGAN YAHUDI
MENGUNGKAP HAKIKAT MASJID DHIRAR DAN KAUM MUNAFIK
TIGA ORANG YANG TIDAK IKUT BERPERANG
Al-Qur­an dan Nabi-Nabi Palsu
Musailamah: Pendusta dari Bani Hanifah