Detail Buku Segera Terbit

Buku ini layak dipandang sebagai buku pendidikan spiritual yang ditulis mendalam, meliputi adab-adab bertarekat, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, rahasia-rahasianya, dzawq-nya, amsal-amsal- nya, konsekuensi-konsekuensinya, risiko-risikonya, tingkatan-tingkatannya, dan futûh-nya.

Lebih dari itu, buku ini juga mempresentasikan cakrawala pemikiran para tokoh besar sufi. Al-Sya‘rânî menghimpun koleksi pendapat para tokoh ilmu, di antaranya al-Sayyid Ibrâhîm al-Dasûqî, al-Sayyid ‘Alî Wafâ, al-Sayyid al-Mursî, al-Sayyid al-Syanâwî, al-Sayyid al-Aqsharî, al-Sayyid al-Kattânî dan al-Sayyid ‘Alî al-Murshafî. Dengan semua itu, al-Sya‘rânî telah memelihara intisari tak ternilai pendapat-pendapat para quthb yang telah merealisasikan tasawuf dalam dzawq dan sulûk.

Buku ini dianggap sebagai salah satu karya al-Sya‘rânî yang paling agung. Karya ini merupakan simbol dari puncak ruhani dan tingkatan keilmuan yang telah dicapai olehnya. Buku ini ditulis pada masa-masa akhir hidupnya sehingga menjadi gambaran sempurna bagi berbagai mujahadah, dzawq, dan ilmu- ilmunya.

Buku ini disusun oleh Al-Sya‘rânî sesudah beliau menulis kitab al-Anwâr al-Qudsiyyah fî Bayâni al-‘Uhûd al-Muhammadiyyah, yang menjadi haluan sempurna bagi para penempuh jalan menuju Allah, juga menjadi metode utama untuk penggalian kesempurnaan iman.


Daftar Isi Buku Rujukan Utama Pendidikan SpiritualBAGIAN PERTAMA: APA YANG KAUTAHU TENTANG ISLAM?

Mukadimah

Sekilas Sejarah
  • Jazirah Arab Pra-Islam
  • Kisah Hidup Nabi

Pilar-Pilar Agama
  • Makna Islam
  • Rukun Iman
  • Rukun Islam
  • Kehidupan Spiritual

Sistem Hukum
  • Al-Quran Al-Karim
  • Hadis Nabi
  • Ijtihad

Kewajiban-Kewajiban dan Etika Umum
  • Perintah-perintah
  • Larangan-larangan
  • Etika

Kehidupan Islam
  • Kehidupan Politik dan Diplomatik
  • Militer (Jihad)
  • Tujuan Perang dalam Islam
  • Tidak ada Paksaan dalam Agama
  • Jenis Lain Jihad
  • Kehidupan Sosial
  • Pernikahan dan Keluarga
  • Orangtua
  • Anak
  • Kerabat Dekat
  • Tetangga
  • Kaum Lemah
  • Anak Yatim
  • Perempuan
  • Budak dan Pelayan
  • Binatang
  • Peradilan
  • Hudud dan Hukuman
  • Sistem Hisbah
  • Ekonomi
  • Intelektual
  • Medis
  • Seni dan Sastra

Penutup
  • Spirit Islam

BAGIAN KEDUA: MUHAMMAD RASULULLAH

Kata Pengantar

Mukadimah

Fase Sebelum Menjadi Rasul
  • Kelahiran dan Pertumbuhan Nabi
  • Diasuh Sang Paman, Abu Thalib
  • Perang Fijar
  • Hilful Fudhul
  • Aktivitas Berdagang
  • Keluarga Pertama
  • Zayd ibn Muhammad
  • Pembangunan Ka‘bah
  • Berkhalwat

Fase Makkah
  • Kondisi Umum sebelum Wahyu Turun
  • Wahyu
  • Berdakwah secara Diam-Diam
  • Dakwah Secara Terbuka
  • Memerangi Kaum Muslim
  • Hijrah ke Habsyah
  • Hamzah dan Umar
  • Boikot
  • Tahun Duka-Cita
  • Perjalanan ke Tha’if
  • Menikahi Sawdah
  • Delegasi Yatsrib
  • Meminang Aisyah
  • Isra’ dan Mi‘raj
  • Dua Baiat ‘Aqabah
  • Hijrah ke Yatsrib
  • Penyambutan

Fase Madinah
  • Masyarakat Madinah
  • Pembangunan Masjid
  • Persaudaraan
  • Perjanjian bersama Kaum Yahudi dan Suku-suku
  • Fitnah
  • Penataan Kota Madinah
  • Sikap Kaum Quraisy
  • Perang Badar
  • Puasa dan Zakat
  • Bani Qaynuqa’
  • Perang Sawiq (Tepung)
  • Keributan-keributan
  • Perang Uhud
  • Peristiwa-peristiwa Menyedihkan
  • Percobaan Pembunuhan Nabi
  • Ummu Masakin
  • Menang karena Musuh Takut
  • Ummu Salamah
  • Dumah al-Jandal
  • Perang Khandaq
  • Bani Qurayzhah
  • Rayhanah
  • Zaynab bint Jahsy
  • Tsumamah ibn Utsal
  • Abu al-‘Ash
  • Bani Mushthaliq
  • Fitnah Kaum Munafik
  • Berita Bohong
  • Juwayriyah bint al-Harits

Fase Peneguhan dan Stabilitas
  • Perjanjian Hudaybiyah
  • Menyurati Para Raja
  • Ummu Habibah
  • Khaybar
  • Wadi al-Qura
  • Shalat Khawf
  • Percobaan Pembunuhan
  • Menstabilkan Keamanan
  • Meng-qadha’ Umrah
  • Maymunah bint al-Harits
  • Keamanan Kawasan
  • Perang Mu’tah
  • Pelanggaran Kesepakatan Gencatan Senjata
  • Penaklukan Makkah (Fathu Makkah)
  • Perang Hunayn
  • Pengepungan Tha’if
  • Mereka yang Baru Memeluk Islam
  • Istri-istri Nabi
  • Perang Tabuk
  • Percobaan Pembunuhan
  • Musim Haji
  • Utusan-utusan Arab Menyatakan Kepatuhan
  • Mengklaim Diri sebagai Nabi
  • Wafatnya Ibrahim Putra Nabi
  • Haji Wada‘
  • Pasukan Usamah
  • Hari-hari Terakhir
  • Menjumpai Tuhannya

Sosok Nabi dan Dakwahnya
  • Fisik Nabi
  • Akhlak Nabi
  • Nama-nama Nabi
  • Mukjizat Nabi
  • Kefasihan Nabi
  • Agama Islam
  • Karakteristik Agama Islam
  • Perintah-perintah yang Wajib Diyakini dan Dikerjakan
  • Larangan-Larangan yang Wajib Dijauhi
  • Amal-amal Sunnah yang Diganjar Pahala Jika Dikerjakan

Daftar Pustaka

Mengenal Sang Imam 7
Pengantar 20
BAGIAN SATU 25
Pendahuluan 26
Adab-Adab Zikir 44
Adab-Adab Murid kepada Diri Sendiri 67
BAGIAN KEDUA 209
Adab-Adab Murid kepada Syekh 210
Adab Murid terhadap Sesama 416
PENUTUP 489
Adab-adab dan Syarat-syarat Umum bagi Murid dan Syekh 490